هزینه لیزر موهای زاِئد

هزینه لیزر موهای زاِئد

هزینه درمان حداکثر زمان مورد نیاز ناحیه مورد نظر هزینه درمان حداکثر زمان مورد نیاز ناحیه مورد نظر
قبلی جدید قبلی جدید
90000 75000 10 نصف ران دوطرف* 49000 40000 5 صورت کامل
62000 50000 10 ثلث ران دوطرف* 20000 15000 2 چانه
45000 35000 5 ربع  ران دوطرف* 20000 15000 2 دور لب
83000 65000 5 نصف ساق دوطرف* 20000 15000 2 گونه ها
49000 40000 5 زیر بغل دوطرف 20000 15000 2 بناگوش ها
139000 120000 15 دست ها کامل 20000 15000 2 پیشانی
79000 70000 10 بازوها 49000 40000 5 گردن کامل
79000 70000 5 ساعد ها 20000 15000 2 غبغب
23000 20000 2 پشت هردو دست 25000 20000 3 جلو
69000 40000 5 پشت کامل 25000 20000 3 پشت
23000 20000 3 سرشانه دوطرف 69000 50000 5 سینه کامل
35000 20000 4 کتف ها دوطرف 23000 20000 2 خط وسط سینه
23000 20000 3 زیر کتف ها دوطرف 23000 20000 2 خط دور  نیپل
20000 20000 2 خط وسط پشت 45000 20000 3 سینه ها دوطرف
69000 50000 5 کمر کامل 69000 50000 5 شکم کامل
35000 30000 3 گودی کمر 23000 20000 2 خط بالای ناف
49000 30000 4 طرفین کمر 23000 20000 2 خط زیر ناف
69000 50000 5 باسن کامل 40000 30000 3 نیمه بالای ناف
49000 40000 4 طرفین باسن 40000 30000 3 نیمه زیر ناف
20000 20000 2 خط باسن 89000 70000 5 بیکینی کامل
379000 270000 30 نیم تنه بالا  * 49000 40000 3 مثلث بیکینی
339000 300000 35 نیم تنه پایین * 20000 20000 2 خط  بیکینی
499000 430000 50 کل بدن 1  * 20000 20000 2 خط باسن
479000 400000 45 کل بدن 2  * 229000 210000 25 پاها کامل
459000 370000 40 کل بدن 3  * 129000 110000 15 ران ها کامل
توضیحات لازم را در صفحه بعد مشاهده کنید 119000 100000 12 ساق ها کامل
23000 20000 3 روی پاها کامل