هزینه لیزر آقایان

هزینه لیزر آقایان

• هزینه لیزر آقایان محترم در نواحی دست ها ، پا ها ، سینه ، شکم، کمر و پشت با توجه به جثه و قامت برابر با هزینه معمول به اضافه 30 تا 45 % هزینه معمول به شکل زیر محاسبه خواهد شد :
– جثه و قامت معمولی و عادی معادل 30 % .
– وزن 80 تا 84 یا قد 175 تا 179 معادل 35 %
– وزن 85 تا 89 یا قد 180 تا 184 معادل 40 %
– وزن 90 و بالاتر یا قد 185 و بالاتر معادل 45 %

• هزینهخط ریش ، گونه ها ، خط پشت گردن ، گوشها و بینی هر کدام به تنهایی 25000 ، دو مورد باهم 45000 و سه مورد باهم به بالا هرکدام 20000 تومان می باشد و ارتباطی با جثه و قامت ندارد .
• همچنین ناحیه تناسلی و زیر بغل مرتبط با جثه و قامت نبوده و به ترتیب 90000 و 55000 تومان می باشد .