طرح بسته های تخفیفی فوق العاده

طرح بسته های تخفیفی فوق العاده

این 24 بسته پیشنهادی فقط نمونه ای از دهها بسته دیگر می باشد که ما با یکسان سازی و دسته بندی قیمت نواحی مختلف این امکان را فراهم کرده ایم که با جایگزینی نواحی بجای یکدیگر ، بسته های جدید رامطابق میل و نیاز خود خلق نمایید :
نواحی 15000 تومانی : چانه . دور لب . گونه ها . بناگوش ها . پیشانی . غبغب .
نواحی 20000 تومانی : خط وسط سینه . خط دور نیپل . هر دو سینه . خط بالای ناف . خط زیر ناف .خط بیکینی . خط باسن . خط وسط بین کتف ها . کتف ها دو طرف . ناحیه زیر کتفها دوطرف . سرشانه ها دوطرف . روی هردوپا . پشت هر دو دست . جلوی گردن . پشت گردن
نواحی 30000 تومانی :. گودی کمر . طرفین کمر. نیمه بالای ناف . نیمه زیر ناف .
نواحی 40000 تومانی : مثلث بیکینی . قسمت پایینی بیکینی . طرفین باسن . زیربغل دو طرف . صورت کامل . گردن کامل .
نواحی 50000 تومانی : سینه کامل . شکم کامل . پشت کامل . کمر کامل . باسن کامل .
نواحی 70000 تومانی : بازوها . ساعد ها . بیکینی کامل.
هزینه نواحی مورد نظرخود را جمع کنید و با«« قیمت واقعی »» یکی از بسته ها تطبیق دهید ، حالا اگردر همان ردیف«« قیمت با تخفیف »» بسته را پیدا کنید همان هزینه بسته شما خواهد بود . اگر جمع هزینه نواحی شما دقیقاً منطبق با قیمت واقعی یکی از بسته ها نبود ، حتماً مابین دو قیمت واقعی قرار دارد که در این صورت میانگین دو «« مقدار تخفیف »» را بگیرید و از مجموع هزینه نواحی خود کم کنید تا هزینه بسته مورد نظرتان را بدست آورید .
نکته مهم : هدیه های شما دو گروهند : یکی هدیه « لیزر کامل صورت » که متعلق به بعضی بسته هاست و دوم یک « سبد پر از هدایای مختلف » که شما پس از خرید بقیه بسته ها می توانید آزادانه یکی از آنها را به میل خود انتخاب نمایید و شامل نواحی 15000 و 20000 تومانی هستند .
توضیح مهم : برای افرادی که از بسته ها استفاده می کنند :
استفاده همزمان از هدیه های ماه و روز تولد و ازدواج و خدمات جانبی و کارت شارژ و تخفبف گروهی و مراجعین منظم بلامانع است .
استفاده همزمان از طرح تداوم تخفیف نت برگی و طرح لیزر دقیقه ای و ویژه دانشجویی ممنوع است .
استفاده همزمان از بقیه طرح ها و هدیه ها باعث کاهش 50 درصدی تخفیف آنها خواهد شد.

 

 

لیست بسته های فوق العاده تخفیفی ویژه پاییز 1397
شماره

بسته

محتوای بسته هدیه بسته قیمت

باتخفیف

مقدار تخفیف قیمت واقعی
1 پاهاکامل . دستهاکامل . بیکینی کامل . زیربغل . خط زیرناف . خط دور نیپل . گودی کمر صورت کامل 430000 109000 539000
2 پاهاکامل . دستهاکامل . بیکینی کامل . زیربغل . خط زیرناف . خط دور نیپل . صورت کامل 400000 119000 519000
3 پاهاکامل . دستهاکامل . بیکینی کامل . زیربغل . صورت کامل 370000 129000 499000
4 پاهاکامل . دستهاکامل . بیکینی کامل . صورت کامل 360000 80000 440000
5 پاهاکامل . دستهاکامل . زیربغل . صورت کامل 350000 60000 410000
6 ساق ها . ساعدها . بیکینی کامل . زیر بغل .خط زیرو بالای ناف . گودی کمر . صورت کامل 340000 60000 400000
7 پاهاکامل . دستهاکامل . صورت کامل . انتخاب از سبد 340000 50000 390000
8 پاهاکامل . بیکینی کامل . صورت کامل . زیربغل . انتخاب از سبد 320000 60000 380000
9 دستها کامل . بیکینی کامل . ساق ها . زیر بغل . انتخاب از سبد 300000 60000 360000
10 ( نیم تنه پایین )  پاها کامل . بیکینی کامل . باسن کامل انتخاب از سبد 290000 60000 350000
11 پاهاکامل . دستهاکامل . انتخاب از سبد 290000 60000 350000
12 پاهاکامل . بیکینی کامل . زیربغل . انتخاب از سبد 280000 60000 340000
13 ساق ها . ساعدها . بیکینی کامل . زیر بغل . انتخاب از سبد 270000 40000 310000
14 نیم تنه بالا  ( صورت وگردن ودستها کامل.زیربغل.خطوط دورنیپل ووسط سینه وزیر نا ف و گودی کمر ) انتخاب از سبد 270000 40000 310000
15 پاهاکامل . بیکینی کامل . انتخاب از سبد 260000 40000 300000
16 دستها کامل . بیکینی کامل . زیر بغل . انتخاب از سبد 220000 30000 250000
17 ساق ها . ساعدها . صورت کامل . انتخاب از سبد 210000 30000 240000
18 دستها کامل . صورت کامل . زیر بغل . انتخاب از سبد 190000 30000 220000
19 ساق ها . ساعدها . انتخاب از سبد 140000 60000 200000
20 دستها کامل . زیر بغل . انتخاب از سبد 130000 40000 170000
21 صورت کامل . بیکینی کامل . زیر بغل . انتخاب از سبد 130000 40000 170000
22 بیکینی کامل . زیر بغل . انتخاب از سبد 100000 30000 130000
23 صورت کامل . بیکینی کامل . انتخاب از سبد 100000 30000 130000
24 صورت کامل . زیر بغل انتخاب از سبد 70000 30000 100000